vrijdag 28 september 2018

PARTNERS ZETTEN ZICH ACHTER ‘ROOMPOT – CHARLES CYCLING TEAM’

CRELAN BEVESTIGT ENGAGEMENT TOT EIND 2018

‘Roompot – Charles Cycling Team’ zal volgend jaar als ProContinentaal wielerteam te zien zijn in het peloton. Roompot Vakanties en Charles, de naamgevende partners van het project, gaven hun fiat voor de samenwerking. Het wordt zoals gepland een professioneel wielerteam met Nederlandse en Belgische inbreng.

Het plan om een ambitieus Nederlands-Belgisch wielerproject uit te bouwen werd eerder al gelanceerd door beide teams. Het wederzijdse vertrouwen is na de recente ontwikkelingen intact gebleven, net als het geloof om samen een sterk project neer te zetten met de steun van alle betrokken sponsoren, waaronder de naamgevende partners Roompot Vakanties en Charles. Roompot gelooft immers in jong talent en wil ook in België deze jonge talenten een kans geven. We laten al deze talenten niet vallen nu er één renner aangeeft niet voor het team te willen rijden.

In de aanloop naar de lancering van het nieuwe team blijft partner Crelan de wielerploeg Veranda’s Willems – Crelan en het veldritteam Crelan – Charles trouw tot eind 2018. Zo garandeert de coöperatieve bank dat alle engagementen van de teams nagekomen kunnen worden en biedt het het ploegmanagement de mogelijkheid om in alle rust en sereniteit de toekomst van de ploeg verder uit te bouwen. Voorts werd in onderling overleg en in goede verstandhouding besloten om de samenwerking in 2019 niet meer verder te zetten.

Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Als coöperatieve bank hechten we veel belang aan een persoonlijk contact en aan duurzame relaties. Crelan zette reeds in 2000 haar eerste stappen als sponsor in het wielrennen met als doel om jonge Belgische talenten te ondersteunen. Ook nu willen we de renners niet in de steek laten en ons engagement blijven opnemen tegenover de ploeg zodat het ploegmanagement de nodige tijd heeft om in alle rust en sereniteit haar toekomst uit te tekenen. Dit engagement loopt tot eind 2018.”

Nick Nuyens: “Chris Compagnie en ikzelf zijn uiteraard verheugd met deze beslissing. Crelan is altijd een loyale partner geweest en dat uit zich ook nu weer. Dit engagement geeft ons in de komende maanden de tijd om de nieuwe toekomstperspectieven voor de ploeg verder uit te werken.”

Roompot Vakanties reikt de hand uit om vanaf 2019 de geplande Belgisch-Nederlandse formatie vorm te geven. CEO Jurgen van Cutsem sprak zijn vertrouwen uit in het project, waardoor nu met zekerheid gesteld kan worden dat Roompot – Charles Cycling Team op 1 januari 2019 boven de doopvont zal worden gehouden. Ook Charles, kwaliteitsmerk van bereide maaltijden en broodbeleg, bevestigde zijn engagement.

Voor Nick Nuyens en Chris Compagnie is het bovenal van belang dat de continuïteit nu gewaarborgd is: “Wij zijn erg blij met de uitgestoken hand van Roompot Vakanties en dat al onze mensen met een contract voor volgend jaar verder kunnen. Onze eerste zorg was het voortbestaan van het project en dat we de aangegane engagementen naar onze mensen en partners kunnen nakomen.”

De algemene leiding van Roompot – Charles komt bij Michael Zijlaard: “We zullen met deze stap verder groeien en meer betrokkenheid in en met België genereren. We zijn blij en trots dat we dit plan kunnen uitvoeren. Het beste van beide teams wordt samengevoegd en zal een versterkende factor zijn. Met Charles komt er een gewaardeerde en stabiele partner bij. Wij zullen verder borduren op onze sportieve identiteit, namelijk attractief en aanvallend koersen en kansen bieden aan talentvolle renners. De ontwikkeling van onze renners is steeds belangrijk geweest. We zijn trots dat er weer een aantal talenten een enorme stap hebben kunnen maken bij ons.”

Directie Roompot Vakanties: “Wij zijn reeds vier jaar partner van Team Roompot en geloven er sterk in dat we nu samen een duurzaam Nederlands-Belgisch project kunnen uitbouwen. Wij zijn blij dat we deze samenwerking kunnen laten doorgaan en reiken met plezier de hand uit naar de medewerkers en renners van Sniper Cycling die mee in dit verhaal stappen.”

Marc De Cock, CEO van Charles: “Wij zijn erg verheugd dat we als trouwe partner mee kunnen stappen in dit verhaal. Na twee jaar cosponsor te zijn geweest van de veldritploeg, is dit een nieuwe stap in onze samenwerking. We verlenen onze volle steun aan dit project, waarvan we menen dat het de beste oplossing is voor alle partijen. We kijken alvast uit naar het komende wielerjaar en de successen die we samen kunnen realiseren.”

Charles gaat in 2019 tevens verder als hoofdsponsor van het huidige veldritteam Crelan – Charles. Uiteraard zal er voor het wegprogramma van de veldrijders van Charles een sterke kruisbestuiving zijn met team Roompot – Charles.

PARTNERS BELIEVE IN ‘ROOMPOT - CHARLES CYCLING TEAM’

CRELAN CONFIRMS COMMITMENT UNTIL THE END OF 2018

‘Roompot – Charles Cycling Team’ will be the name of our Pro Continental cycling team in 2019. Roompot Vakanties and Charles, the name partners of the project, have given their approval for the cooperation. As planned, it will be a professional cycling team with Dutch and Belgian input.

The plan to develop an ambitious Dutch-Belgian cycling project was already launched by both teams. Mutual trust has remained intact after the recent developments, as has the belief to set up a strong project together with the support of all sponsors involved, including the name partners Roompot Vakanties and Charles. Roompot believes in young talent and also wants to give these young talents a chance in Belgium: We won’t drop all these talents now that one rider has indicated that he doesn’t want to ride for the team.

In the run-up to the launch of the new team, partner Crelan of cycling team Veranda’s Willems – Crelan and cyclo-cross team Crelan – Charles will stay loyal until the end of the year. By doing so the cooperative bank guarantees that all commitments of the teams can be fulfilled and it offers the team management the opportunity to prepare for the future in all tranquillity and serenity. Furthermore, it was decided in mutual consultation and on good terms not to continue the cooperation in 2019.

Philippe Voisin, CEO of Crelan: “As a cooperative bank, we attach great importance to personal contact and long-term relationships. Crelan already took her first steps as a sponsor in cycling in 2000 with the aim of supporting young Belgian talents. Even now we don’t want to let the riders down and continue to take on our commitment to the team so that the team management has the necessary time to outline its future in peace and serenity. This commitment runs until the end of 2018.”

Nick Nuyens: “Chris Compagnie and I are of course pleased with this decision. Crelan has always been a loyal partner and it comes out again now. This commitment gives us time in the coming months to develop the new future perspectives for the team.”

Roompot Vakanties reaches out to shape the planned Belgian-Dutch formation from 2019 onwards. CEO Jurgen van Cutsem has expressed his confidence in the project, so it can now be stated with certainty that Roompot – Charles Cycling Team will see daylight on 1 January 2019. Charles, quality brand of prepared meals and sandwich fill, has also confirmed its commitment.

For Nick Nuyens and Chris Compagnie it is above all important that the continuity is now guaranteed: “We are very pleased with the engagement of Roompot Vakanties and that all our people with a contract for next year can move on. Our first concern was the continuity of the project, that we’re able to fulfill our commitments to our people and partners.”

Michael Zijlaard will be responsible for the general management of Roompot – Charles: “With this step we will continue to grow and generate more involvement in and with Belgium. We are happy and proud that we can put our plans into practice. The best of both teams will be merged and will be a reinforcing factor. With Charles, a valued and stable partner will be added. We will continue to develop our sporting identity, namely showcasing an attractive and active style of racing and giving opportunities to talented riders. The development of our riders has always been important. We are proud that, again, many talents have been able to make a huge step forward with us. “

Management Roompot Vakanties: “We’ve been a partner of Team Roompot for four years now and strongly believe that we can now develop a sustainable Dutch-Belgian project together. We are pleased that we can continue this cooperation and gladly reach out to the employees and riders of Sniper Cycling who become part of this journey.”

Marc De Cock, CEO of Charles: “We are very pleased that we can join this story as a loyal partner. After being sponsor of the cyclo-cross team for two years, this is a new step in our cooperation. We give our full support to this project, which we believe is the best solution for all parties involved. We are already looking forward to the coming season and the successes that we will achieve together.”

Charles will continue its commitment as main sponsor of the current Crelan – Charles cyclo-cross team next year. Of course, there will be a strong cross-fertilisation with the Roompot-Charles team for the road program of the Charles riders.