donderdag 30 augustus 2018

SNIPER CYCLING RIJDT KOMEND WEGSEIZOEN ALS ROOMPOT – CRELAN

De Pro-Continentale wegploeg van Sniper Cycling zal volgend seizoen in het profpeloton te zien zijn als Roompot – Crelan. Onze organisatie kwam daarover tot een akkoord met het huidige team achter Roompot – Nederlandse Loterij, waar die laatste stopt als sponsor. Een gedeelde visie om een sterk ambitieus Belgisch-Nederlands project uit te bouwen ligt aan de basis van de samenwerking. Crelan – Charles blijft de naam van het veldritteam.

De gemeenschappelijke ambitie van dit project is om een sterk Belgisch-Nederlands team te creëren en uit te bouwen, met een Belgisch-Nederlandse omkadering en zowel Belgische als Nederlandse renners en stafleden. Het team zal worden geregistreerd onder de Belgische licentie van Sniper Cycling, maar zal wel rijden onder Nederlandse vlag. Nederland is immers de thuisbasis van de nieuwe hoofdsponsor Roompot Vakanties. Die keuze geeft overigens de gelijke verhoudingen weer tussen de Belgische en Nederlandse achtergrond van dit unieke BeNe-wielerproject.

Uniek project

De voorbije week werd er intensief overleg gepleegd om te bekijken of een samenwerking mogelijk was. Een gelijklopende toekomstvisie en gemeenschappelijke ambities vormden al gauw een sterke basis voor dit unieke project. Uniek omdat we nog steeds het eerste en enige team zijn dat een weg- én veldploeg huisvest op Pro-Continentaal niveau, respectievelijk Roompot – Crelan en Crelan – Charles. Uniek nu ook als Belgisch-Nederlandse formatie. Het management van Sniper Cycling, Nick Nuyens en Chris Compagnie, zal worden aangevuld met Michael Zijlaard, de huidige algemeen manager van Roompot – Nederlandse Loterij. Zij zullen samen de dagelijkse leiding van het team in handen nemen. De sportieve leiding wordt de verantwoordelijkheid van Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean Paul van Poppel.

Doelstellingen

Roompot staat in het peloton gekend om zijn aanvallende en attractieve manier van koersen en boekte daarbij nog eens de nodige resultaten. Denk maar aan de recente etappezege in de BinckBank Tour. Het team heeft onmiskenbaar stappen gezet en zal dan ook een enorme meerwaarde zijn voor Sniper Cycling. Meer ervaring, meer expertise op velerlei vlakken en een uitgebreider netwerk geven het nieuwe team meer slagkracht en groeicapaciteit. Op korte termijn moet het nieuwe wegseizoen 2019 goed voorbereid aangevat kunnen worden met een competitieve selectie. Op middellange termijn is deelname aan een grote ronde een concrete doelstelling. Jonge renners begeleiden in de ontwikkeling van hun carrière is dat eveneens.

Wij zijn als organisatie erg verheugd met de overeenkomst met Roompot Vakanties en de versterkte toekomstperspectieven. Tegelijkertijd willen wij onze dank uitdrukken aan alle partners die ons via hun gewaardeerde steun de kans geboden hebben om ons Pro-Continentale wielerproject te lanceren en uit te bouwen, in het bijzonder naamsponsors Veranda’s Willems, Crelan en Charles.

Roompot Vakanties

Met Roompot Vakanties krijgt Sniper Cycling versterking van een gerespecteerde internationale partner. Roompot Vakanties is de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland en heeft sterke ambities om haar positie in België te verstevigen. Het bedrijf heeft zich inmiddels ook fysiek in België gevestigd met een vakantiepark in Bredene. Verdere uitbreiding aan de Belgische kust en in Oudenaarde staan op de planning. Volgend seizoen willen we dan ook zowel in de Belgische als Nederlandse wedstrijden in beeld rijden met de gekende attractieve koersstijl.

Begin januari zal het nieuwe team worden voorgesteld aan pers en publiek tijdens de Wooning zesdaagse in Rotterdam Ahoy. Meer details over die voorstelling worden later nog meegedeeld.

SNIPER CYCLING TO RIDE NEXT ROAD SEASON AS ‘ROOMPOT – CRELAN’

The professional continental cycling team of Sniper Cycling will ride the 2019 road season under the name ‘Roompot – Crelan’. Our organization came to an agreement on the subject with the current team behind Roompot – Nederlandse Loterij, where the latter stops as a sponsor. A shared vision to develop a strong, ambitious Belgian-Dutch project forms the basis of the collaboration. Crelan – Charles will remain the name of the cyclo-cross team.

The common ambition of this project is to create and develop a strong Belgian-Dutch cycling team, with both Belgian and Dutch riders and staff members. The team will be registered under the Belgian license of Sniper Cycling, but will ride under the Dutch flag. After all, the Netherlands is home to the new main sponsor Roompot Vakanties. This shows the equal proportions between the Belgian and Dutch background of this unique BeNe cycling project.

Unique project

Intensive talks were held during the past week to look into a possible collaboration. A shared vision for the future and common ambitions soon formed a strong basis for this unique project. Unique because we are still the first and only team to house a road and field team at professional continental level, respectively Roompot – Crelan and Crelan – Charles. Unique now also as a Belgian-Dutch formation. The management of Sniper Cycling, Nick Nuyens and Chris Compagnie, will be reinforced with Michael Zijlaard, the current general manager of team Roompot – Nederlandse Loterij. Together they will be in charge of the day-to-day management of the team. Sports-related affairs will be the responsibility of Erik Breukink, Michael Boogerd and Jean Paul van Poppel.

Objectives

Roompot is known in the peloton for its aggressive and attractive style of racing and combines it with the necessary results, e.g. the recent stage win in the BinckBank Tour. The team has undeniably taken  big steps in their development and will therefore be of enormous added value for Sniper Cycling. More experience, more expertise in multiple areas and a more extensive network will give the new team more strength and potential. In the short term, we should be able to kick off the 2019 road season well prepared and with a competitive team. In the longer term, participation in a grand tour is a tangible objective. Helping young riders in the development of their careers is one as well.

As a professional cycling organization we are extermely pleased with the agreement with Roompot Vakanties and the subsequently increased future prospects. At the same time, we would like to express our sincere gratitude to all partners who have given us the opportunity to launch and expand our professional continental cycling project, in particular Veranda’s Willems, Crelan and Charles.

Roompot Vakanties

With Roompot Vakanties, Sniper Cycling is supported by a respected international partner. Roompot Vakanties is the largest provider of holiday parks in the Netherlands and has strong ambitions to strengthen its position in Belgium. The company has now also physically established itself in Belgium with a holiday park in Bredene. A further expansion on the Belgian coast and in Oudenaarde is on the agenda. Therefore we want to participate in both Belgian and Dutch races with our familiar attractive style next season.  In early January, the new team will be presented to the press and public during the Wooning six-day event in Rotterdam Ahoy. More details about that will be announced later.